ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งโภชนากร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งโภชนากร จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
131 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
132 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
133 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
135 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
136 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
137 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
138 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ชำนาญงาน
139 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส
140 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
131 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Vojta Therapy รุ่นที่ 5 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
132 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 "Precision Lab for Thalassemia"ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
133 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
134 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนาการเด็กในยุคดิจิทัล ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชชสีมา
135 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/ประชุมวิชาการ จำนวน 4 หลักสูตร ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
136 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
137 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา "When health personnel get sick" ของสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
138 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Asthma and COPD for HealthCare Workers" ของมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
139 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ KKU Pediatrics Annual Conference 2019 (KKU PAC 2019)ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
Syndicate content