รายงานการฝึกอบรม

วันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา ถึงวันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

 จำนวน 9 คน
ที่ ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/กลุ่มงาน หัวข้อการประชุม สถานที่ประชุม ช่วงเวลา
1 นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพระพุทธศาสนา 25 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
2 นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนจาการปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง 29 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
3 นางสาวนูรอิลลดา ปัตยะบุตร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ขออนุญาตไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 ก.ย. 2566 - 06 ต.ค. 2566
4 นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กองโรคไม่ติดต่อ 26 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
5 นายทวี บุตรสอน กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนจาการปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง 29 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
6 นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนจาการปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง 29 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
7 นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนจาการปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง 29 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
8 นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนจาการปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง 29 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
9 นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ประชุมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาณณสุข กยผ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 ก.ย. 2566 - 07 ต.ค. 2566

 
กลับหน้าหลัก


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/hr/goto.php on line 167