รายงานการฝึกอบรม

วันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา ถึงวันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

 จำนวน 72 คน
ที่ ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/กลุ่มงาน หัวข้อการประชุม สถานที่ประชุม ช่วงเวลา
1 นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้บริหาร ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
2 นางบุญน้อม ไกรยา ผู้บริหาร ร่วมปฏิบัติงานโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย 17 มิ.ย.67 ณ รพ.สต. ห้วยตามอญ รพ.สต.ห้วยตามอญ 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
3 นายยุพราช พันแสน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
4 นายวีระวุธ เพ็งชัย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
5 นางศศิธร ไชยสัจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
6 นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
7 นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมปฏิบัติงานโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย 17 มิ.ย.67 ณ รพ.สต. ห้วยตามอญ รพ.สต.ห้วยตามอญ 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
8 นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ การอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
9 นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมปฏิบัติงานโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย 17 มิ.ย.67 ณ รพ.สต. ห้วยตามอญ รพ.สต.ห้วยตามอญ 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
10 นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมปฏิบัติงานโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย 17 มิ.ย.67 ณ รพ.สต. ห้วยตามอญ รพ.สต.ห้วยตามอญ 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
11 นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ การอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
12 นางสาวดาราวดี สมหนองหาร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ การอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
13 นายศรนรินทร์ ปัดชาสี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ การอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
14 นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
15 นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
16 นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
17 นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
18 นายสุรชัย รินทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขออนุมัติไปราชการภายในจังหวัด สสจ.ศก 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
19 นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขออนุมัติไปราชการภายในจังหวัด สสจ.ศก 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
20 นายชยธร สังข์ภักดี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
21 นางสาวนันทิยา คมศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
22 นางสาวนภาพร เกษทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขออนุมัติไปราชการภายในจังหวัด สสจ.ศก 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
23 นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขออนุมัติไปราชการภายในจังหวัด สสจ.ศก 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
24 นางสาวสกุลกาญจน์ ฐิติธนันรัตน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขออนุมัติไปราชการภายในจังหวัด สสจ.ศก 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
25 นางสาวสิรีธร เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
26 นางสาวภัทราวรรณ วงษ์ใหญ่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
27 นายฐิติภูมิ เพ็งชัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) คบส.สสจ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
28 นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
29 นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
30 นางสาวสาวิตรี ยาหอม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
31 ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
32 นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
33 นายชยพล ศรีวงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
34 นายศิริศักดิ์ สนธยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
35 นางสาวประภาพร ศรีเลิศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
36 นางสาวนิชา แหลมสัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
37 นางสาวกมลชนก แก้วมณี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
38 นายวิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
39 นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
40 นางสาวกัลยาณี ทำทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
41 นายศิวนนท์ ลุมไธสง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
42 นางสาวสุมิตตรา โพธิ์ทา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ไปราชการ สสจ.ศรีสะเกษ 06 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
43 นางบุญช่วย ชมบุตรศรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ - 10 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
44 นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำ “หลักสูตรว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 17 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
45 นางสาวสุธัชสรา ปิ่นละออ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ - 10 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
46 นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ - 10 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
47 นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โครงการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบจ ศรีสะเกษ 11 มิ.ย. 2567 - 01 ก.ค. 2567
48 นางถิรนันท์ ผิวผา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๗ ปี ๒๕๖๗ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 03 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567
49 นางสาวสุพิมล ผลพยุง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ - 10 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
50 นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ - 10 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
51 นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ - 10 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
52 นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โครงการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบจ ศรีสะเกษ 11 มิ.ย. 2567 - 01 ก.ค. 2567
53 นางสาวสุพรรณษา จอมหงษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ - 10 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
54 นายวัฒนพล บุญธรรม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
55 นางสาวดารณี คำนึง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
56 นางสาววรดาภา พื้นผาน์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
57 นางสาวพัชรี พิมพ์ทราย กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
58 นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
59 นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ตรวจสอบข้อเท็จจริงการได้รับความเดือดร้อนจากเสียงเครื่องจักรของโรงงานผลิตน้ำแข็ง ชื่อ ชัยสุดา สสจ. 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
60 นางสาวพรพิมล ผักไหม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
61 นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
62 นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
63 นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
64 นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
65 นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ตรวจสอบข้อเท็จจริงการได้รับความเดือดร้อนจากเสียงเครื่องจักรของโรงงานผลิตน้ำแข็ง ชื่อ ชัยสุดา สสจ. 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
66 นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
67 นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ออกประเมินรับรอง นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital สสจ. 05 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
68 นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม ตรวจสอบข้อเท็จจริงการได้รับความเดือดร้อนจากเสียงเครื่องจักรของโรงงานผลิตน้ำแข็ง ชื่อ ชัยสุดา สสจ. 17 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
69 นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ตรวจประเมินสถานบริการตามนโยบายระบบบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ ๑๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 22 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
70 นายชัยวัฒน์ กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ Theme : Shaping the Future of Public Health 2030 กรมควบคุมโรค 17 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
71 นายชัยวัฒน์ ยุวมิตร กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ Theme : Shaping the Future of Public Health 2030 กรมควบคุมโรค 17 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
72 นางสาวทิพย์สุดา โมลา กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ Theme : Shaping the Future of Public Health 2030 กรมควบคุมโรค 17 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

 
กลับหน้าหลัก


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/hr/goto.php on line 167