รายงานการฝึกอบรม

กลุ่มงาน วันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา ถึงวันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน ครั้ง วัน
นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 8 122
นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 7 46
นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 7 43
นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 7 46
นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 6 8
นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 6 44
นายศรนรินทร์ ปัดชาสี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 6 13
นางบุญช่วย ชมบุตรศรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 6 25
นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 6 20
นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 5 13
นางจารุรัตน์ ทรงประโคน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 5 10
นางสาวดาราวดี สมหนองหาร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 5 13
นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 5 13
นางสาวณิชยาณัฏฐ์ ศรีวะวงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 5 10
นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้บริหาร 5 105
นายวรธน บุศบงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 4 8
นางสาวสกุลกาญจน์ ฐิติธนันรัตน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 4 21
นางสาวธนัญชกร ช่วยท้าว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 4 8
นางสาวสัณญา พลพวก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 4 5
นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 4 21
นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 4 18
นายสุรชัย รินทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 4 21
นางสาวนภาพร เกษทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 4 21
นางสาววรดาภา พื้นผาน์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 3 17
นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 3 7
นางสาวพรพิมล ผักไหม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 3 17
นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 3 17
นายวัฒนพล บุญธรรม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 3 17
นางศศิธร ไชยสัจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 3 3
นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 3 117
นายสมัย ลาประวัติ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 3 7
นายชัยวัฒน์ ยุวมิตร กลุ่มงานควบคุมโรค 3 42
นางสาวสุพรรณษา จอมหงษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 22
นางสาวสุธัชสรา ปิ่นละออ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 22
นางสาวสุพิมล ผลพยุง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 22
นางสาวชลิดา มโนรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 4
นายชัยวัฒน์ กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค 3 42
นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 22
นางสาวศิรินภา หมายสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3 38
นางสาวอนัญญาลักษณ์ สุดชารี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3 4
นายยุพราช พันแสน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 109
นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 20
นางบุญน้อม ไกรยา ผู้บริหาร 3 4
นายเอกฤทธิ์ กลมเกลียว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2 3
นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2 104
นางสาวสาวิตรี ยาหอม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2 104
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2 4
นางสาวสิรีธร เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 14
นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 2
นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 2
นางถิรนันท์ ผิวผา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2 28
นางพิชญาดา นวลสาย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2 2
นางสาวดารณี คำนึง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 2 16
นางสาวกมลชนก แก้วมณี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 14
นางวารีณัฏฐ์ วิเศษหมื่น กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 2 2
นางสาวเพ็ญพร จันทะเสน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2 3
นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ ผู้บริหาร 2 2
นางสาวประภาพร ศรีเลิศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2 104
นางชนัชชา อุปฮาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2 2
นางนิภัทรา โตไทยะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 2 2
นางสาวกัลยาณี ทำทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 18
นายชยพล ศรีวงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นางสาวภาวนา โสภาลี กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2 3
นายศิวนนท์ ลุมไธสง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นางลฎาภา ชารีผล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2 3
นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นายศิริศักดิ์ สนธยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 32
นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้บริหาร 1 1
นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 101
นางสาวทิพย์สุดา โมลา กลุ่มงานควบคุมโรค 1 5
นางสาวิตรี ศรีสารคาม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 1
นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 1
นางจริยา เตชะสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 1 3
นายกิตติกวิน เผ่าพันธ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 1
นางสาวสุมิตตรา โพธิ์ทา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 22
นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้บริหาร 1 1
นายบุญพบ โนวิชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 1
นางสาวเพชรรัตน์ สุทธภักดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นายชยธร สังข์ภักดี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 10
นางสาวภัทราวรรณ วงษ์ใหญ่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 10
นายกำพล เข็มทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 1 3
นายรัตนิรันดร์ พรมจันทร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวสุภาวดี ฉิ่มพาลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นายบารเมษฐ์ ผมคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 1 1
นายปรีชา ปราณีวงศ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1 1
นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวกชกร ดาผา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นายเด่นอำพล รูปงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวพัชรี พิมพ์ทราย กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 1 15
นายวีระวุธ เพ็งชัย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 101
นางสาวปาริชาติ แก้วคำไสย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวณัฐสินี พวงสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1 1
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 1 1
นางสาวอริษา ไทรสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 1 2
นายฐิติภูมิ เพ็งชัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 10
นายอนุวัฒน์ บุญเชิญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นางสาวศรัณยากร จันครา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 1
นางสาวปิยวรรณ พันธุ์มี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางวิภาภรณ์ วุฒิวีรกุล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวสรัญญา ทองทำมา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นายพุทธิไกร ประมวล กลุ่มงานควบคุมโรค 1 1
นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ 1 1
นางสาวเกวลิน บุญเสนอ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวรุ่งอรุณ สระโสม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 1
นางสาวบุษกร ศรีโพธิ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 1
ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 22
นายวิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 22
นางลำใย มูลตระกูล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวพัชราภรณ์ เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวนันทิยา คมศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 10
นางสาววริษฐา อิงคสมภพ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 1
นางมยุรี ภู่ดัด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวนิชา แหลมสัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 22
นางสาวศศิชา เกษะศิริ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 1
นายทศพล สิงห์สาย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นายไพวัลย์ โคศรีสุทธิ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 1
นายพัดตรากฤติ พรมมี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวอริษา ไทรสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 1 4
นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 10
นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 10
นางสาวเจนจิรา สืบศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นางสาวรัมณียา หล้าคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 1 1