รายงานการฝึกอบรม

กลุ่มงาน วันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา ถึงวันที่ ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน ครั้ง วัน
นางสาวนภาพร เกษทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 11 25
นายสุรชัย รินทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 10 24
นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 10 27
นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 10 19
นางสาวสกุลกาญจน์ ฐิติธนันรัตน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 10 24
นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 9 19
นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 9 23
นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 9 17
นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 8 15
นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 8 15
นายสมัย ลาประวัติ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 8 18
นายทวี บุตรสอน กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 8 12
นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 7 14
นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 7 60
นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 7 23
นางสาวสิรีธร เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 6 10
นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 6 11
นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 6 16
นางถิรนันท์ ผิวผา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 6 15
นายศรนรินทร์ ปัดชาสี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 6 12
นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 5 7
ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 5 6
นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 5 12
นายปรีชา ปิยะพันธ์ ผู้บริหาร 5 14
นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 5 12
นางสาวดารณี คำนึง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 5 11
นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 5 22
นางสาวธนัญชกร ช่วยท้าว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 5 50
นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 4 10
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 4 13
นางบุญช่วย ชมบุตรศรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 4 8
นางสาวพรพิมล ผักไหม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 4 10
นางสาวสัณญา พลพวก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 4 10
นางสาวชลิดา มโนรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 4 8
นายเอกฤทธิ์ กลมเกลียว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 4 8
นางสาวพัชรี พิมพ์ทราย กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 4 10
นางสาวศิรินภา หมายสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 4 15
นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ ผู้บริหาร 4 10
นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 4 10
นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้บริหาร 4 10
นายศิวะนันท์ ธรรมนูญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 4 13
นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 4 24
นางสาวจุฑาภรณ์ งามวิลัย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 4 9
นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 4 5
นายชยพล ศรีวงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 4 4
นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 4 8
นางสาววรดาภา พื้นผาน์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 4 10
นางจริยา เตชะสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 3 9
นายพุทธิไกร ประมวล กลุ่มงานควบคุมโรค 3 6
นางสาวอริษา ไทรสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรค 3 23
นางสาวสุพิมล ผลพยุง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 6
นางสาวนันทิยา คมศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 10
นายบารเมษฐ์ ผมคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 3 8
นางสาวนูรอิลลดา ปัตยะบุตร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 3 13
นางณิชากร บุญรินทร์ กลุ่มงานควบคุมโรค 3 23
นายกิตติกวิน เผ่าพันธ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 10
นายธวัชชัย เติมใจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 3 8
นายทศพล ยอดจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 3 10
นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 3 8
นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ 3 4
นางสาวณิชยาณัฏฐ์ ศรีวะวงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 6
นางสาวจิราพร โคตรพันธ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 3 9
นางศศิธร ไชยสัจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 3 6
นางสาวสุพรรษา จอมหงษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 4
นายบุญประเสริฐ เทศะบำรุง กลุ่มงานควบคุมโรค 3 9
นางสาวสิริญญา ปาทาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 9
นางสาวอ้อมใจ ชาลี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 3 10
นางสาวกัลยาณี ทำทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 3 3
นางสาวภัทรา ทองสุข กลุ่มงานควบคุมโรค 3 23
นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 3 3
นางณัฐธิดา ถาวรยุติการต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 2
นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ กลุ่มงานควบคุมโรค 2 7
ภร.ไพฑูรย์ แก้วภมร ผู้บริหาร 2 5
นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้บริหาร 2 3
นายวีระวัฒน์ ศรีจันทร์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 4
นางสาวดาราวดี สมหนองหาร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2 4
นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 2
นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 2 5
นายชัยวัฒน์ ยุวมิตร กลุ่มงานควบคุมโรค 2 22
นางสาวสุธาสิณี ขันทองไพบูลย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 5
นายอนุวัฒน์ บุญเชิญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 2 7
นางสาววิภากรานต์ พร้อมญาติ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 2
นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้บริหาร 2 6
นางสาวปุณญณุส ปัตตังเว กลุ่มงานนิติการ 2 2
นางสาวชฎาพร มรรคสันต์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 2 8
นางสาวรัมณียา หล้าคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 2 4
นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 6
นางสาวชุติภรณ์ สุทธวี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2 6
นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา กลุ่มงานควบคุมโรค 2 4
นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 5
นายกำพล เข็มทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2 7
นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 4
นายศักรินทร์ บุญประสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรค 2 7
นายธรรมนูญ มีสน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2 5
นางสาวนิตยา ดวงแสง กลุ่มงานควบคุมโรค 2 19
นางสาวรัตภรณ์ วรเลิศ กลุ่มงานควบคุมโรค 2 5
นายสรวิศร์ จารุกิติยวงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 2 8
นายอนุพันธ์ ประจำ ผู้บริหาร 2 5
นางสาวสุธัชสรา ปิ่นละออ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2 5
นายชัยวัฒน์ กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค 2 22
นายศิวนนท์ ลุมไธสง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 2
นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 4
นางสาวศรัณยากร จันครา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 3
นายวีระชัย พุทธิชน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 2
นายบุญถิ่น ขอสินกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นายวัฒนพล บุญธรรม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 1 1
นายเด่นอำพล รูปงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นายทศพล สิงห์สาย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1
นายกิติเวช โคตรวงศ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นางสาวประภาพร ศรีเลิศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 1
นางสาวพิมพ์ฤดี พิมพ์ศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 4
นางสาวกริญา มารยาท กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 3
นางลฎาภา ชารีผล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1 1
นางสาวนิชา แหลมสัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 1
นางสาวปทิตตา แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 4
นางสาวฐิติมา เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณทวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 3
นางสาวพัชราภรณ์ เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 4
นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 1
นายพัดตรากฤติ พรมมี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 3
นางสาวเพ็ญพร จันทะเสน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 3
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 1 4
นางสาวกมลชนก แก้วมณี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 1
นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 1
นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 1
นายนพพร โสพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นายยุพราช พันแสน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 3
นายปรีชา ปราณีวงศ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1 3
นางสาวศศิธร เจริญประเสริฐ กลุ่มงานควบคุมโรค 1 4
นางสาวสุภาวดี ฉิ่มพาลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นางนลินรัตน์ เตรียมพิทักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 1 4
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 1 1
นางสาวศศิชา เกษะศิริ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 1
นางชนัชชา อุปฮาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1 10
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเสริม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 1
นางสาวกัญญ์วณัฏฐชนก เผ่าพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1 3
นางสาวปาริชาติ แก้วคำไสย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นางสาวเจนจิรา สืบศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นายวีระวุธ เพ็งชัย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 3
นางสาวขวัญแก้ว มหามณีพรชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 1 40
นางสาวเพชรรัตน์ สุทธภักดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 2
นางสาวนริศรา เสนารินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 3
นายศิริศักดิ์ สนธยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 1
นางสาวสุมิตตรา โพธิ์ทา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 1
นายวิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 1
นายภูวสิทธิ์ ศิลให้อยู่สุข กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 1