รายงานการฝึกอบรมแยกตามปีงบประมาณ

กลุ่มงานต้องการค้นหา ระบุวันที่ต้องการค้นหา

รายงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ

ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/ปี 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ทั้งหมด
นางบุญช่วย ชมบุตรศรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 3 12 14 11 11 19 7 20 14 22 27 37 36 605
นายทวี บุตรสอน กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 4 15 12 6 13 10 3 7 13 21 20 21 16 474
นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ กลุ่มงานควบคุมโรค 2 7 7 9 21 18 18 21 21 24 19 27 32 452
นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 2 5 6 8 6 5 7 9 17 33 36 36 417
นางศศิธร ไชยสัจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 3 2 1 6 5 2 20 11 21 18 21 35 385
นายสุรชัย รินทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 42 375
นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 45 370
นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 1 2 3 5 6 5 7 11 16 15 11 11 343
นายวีระวุธ เพ็งชัย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 5 6 15 12 9 11 14 12 17 19 35 30 340
นางสาวจินดาพร อุปถัมภ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 3 5 10 5 5 10 11 10 22 24 19 328
นายสมัย ลาประวัติ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325
นายชลวิทย์ สิงหกุล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 5 6 5 5 11 11 7 10 10 17 17 24 17 323
นางสาวฐิติพร อินศร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 10 12 5 4 8 8 19 21 19 21 322
ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 13 21 14 10 12 11 12 10 14 8 300
นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 289
นายชัยวัฒน์ กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค 1 3 7 6 9 10 8 4 11 16 11 7 24 261
นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 4 6 5 5 9 4 4 9 7 7 16 16 255
นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 9 7 10 11 7 3 2 9 17 21 28 8 244
นางสาวนภาพร เกษทอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 239
นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 2 7 4 8 4 4 7 16 11 15 25 27 239
นางปรางค์เพชร อ่วมพันธ์เจริญ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 236
นางสาวศศิธร เจริญประเสริฐ กลุ่มงานควบคุมโรค 1 12 4 6 6 3 2 4 2 15 12 14 19 231
นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 6 7 2 3 5 3 5 3 8 12 11 14 226
นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 2 1 5 5 5 2 7 9 7 5 7 12 213
นางสิริมาบังอร หลาวทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
นางสาวสุธัชสรา ปิ่นละออ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
นางณัฐธิดา ถาวรยุติการต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 1 1 2 0 2 0 4 8 2 8 10 12 201
นางสาวดารณี คำนึง กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 5 5 4 8 10 11 13 6 7 189
นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 1 3 5 1 3 2 2 2 2 5 8 8 15 182
นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 5 10 11 15 14 16 8 171
นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 3 9 7 12 13 24 14 170
นายพุทธิไกร ประมวล กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
นางสาวจุฑาภรณ์ งามวิลัย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
นางสาวดาราวดี สมหนองหาร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
นางสาวสกุลกาญจน์ ฐิติธนันรัตน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
นางทิพธัญญา อุ่นท้าว กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
นางถิรนันท์ ผิวผา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
นางสาวรัตภรณ์ วรเลิศ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 1 1 2 2 9 3 3 4 9 7 8 5 147
นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ 3 4 2 4 8 4 3 3 7 7 4 12 10 144
นางสาวพัชรี พิมพ์ทราย กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 10 140
นายวิเชียร ศรีหนาจ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
นางชนัชชา อุปฮาด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
นางสาววรดาภา พื้นผาน์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
นายยุพราช พันแสน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 3 6 4 3 4 4 3 3 9 14 10 15 132
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเสริม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
นายธรรมนูญ มีสน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
นายทศพล ยอดจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
นายบารเมษฐ์ ผมคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
นายบุญประเสริฐ เทศะบำรุง กลุ่มงานควบคุมโรค 1 7 6 6 8 11 7 8 6 9 7 9 10 127
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
นางจริยา เตชะสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
นางสาวฐิติมา เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 118
นางสาวนวลจันทร์ สายวงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 14 115
นายสรวิศร์ จารุกิติยวงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 109
นางสาวนิศานาถ สายแก้ว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 12 18 22 103
นายปรีชา ปราณีวงศ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
นางสาวสุพิมล ผลพยุง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
นายเอกฤทธิ์ กลมเกลียว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
นายอนุพันธ์ ประจำ ผู้บริหาร 0 0 2 3 4 1 0 2 2 2 5 9 5 97
นายวัฒนพล บุญธรรม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
นายเด่นอำพล รูปงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 0 1 0 1 2 4 6 5 8 4 89
นางสาวสิรีธร เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
นางสาวนันทิยา คมศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
นางสาวพรพิมล ผักไหม กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
นายอนุวัฒน์ บุญเชิญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 1 0 0 3 7 6 6 6 83
นายวีระชัย พุทธิชน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 0 2 1 0 1 0 0 4 6 7 13 12 82
นายชยธร สังข์ภักดี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
นางสาวภัทรา ทองสุข กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
นางสาวศรัณยากร จันครา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
นายศรนรินทร์ ปัดชาสี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
นายศักรินทร์ บุญประสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 1 1 2 4 2 2 3 7 7 4 5 77
นางสาวชุติภรณ์ สุทธวี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
นางสาวเพ็ญพร จันทะเสน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 73
นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
นางสาวขวัญแก้ว มหามณีพรชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
นายวัฒนะ หาคำ กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 5 11 70
นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
นายชยพล ศรีวงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
นางสาวณิชยาณัฏฐ์ ศรีวะวงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
นางลฎาภา ชารีผล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
นายภมร สุราวุธ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
นางสาวอริษา ไทรสงค์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
นางสาวศศิชา เกษะศิริ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
นางสาวบุษกร ศรีโพธิ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
นางสาวขนิษฐา พันแสน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 1 2 3 5 4 1 8 7 0 2 3 54
นางสาวสุธาสิณี ขันทองไพบูลย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 53
นายธวัชชัย เติมใจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
นายศิริศักดิ์ สนธยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นางสาวอ้อมใจ ชาลี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
นายกำพล เข็มทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
นางมยุรี ภู่ดัด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 2 3 2 1 1 0 1 2 1 2 48
นางณิชากร บุญรินทร์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
นายชัยวัฒน์ ยุวมิตร กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
นางสาวประภาพร ศรีเลิศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
นายปรีชา ปิยะพันธ์ ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
นางสาวกนกอร ผิวเพชร กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
นายชุติวัต กุศลคุ้ม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
นางศรินรัตน์ บัวงาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 1 0 1 2 2 4 3 2 8 5 0 0 39
นายพัดตรากฤติ พรมมี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
นางสาวพิมพ์ฤดี พิมพ์ศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
นางวิภาภรณ์ วุฒิวีรกุล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38
นางธีราภรณ์ คำตัน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 2 4 4 3 3 6 0 3 38
นายบุญถิ่น ขอสินกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 37
นางสาวชลิดา มโนรัตน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
นางนลินรัตน์ เตรียมพิทักษ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
นางสาวจิราพร โคตรพันธ์ กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
นายศิวะนันท์ ธรรมนูญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32
นางสาวปทิตตา แสงคำ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
นางสาวนิชา แหลมสัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณทวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ภร.ไพฑูรย์ แก้วภมร ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
นางวารีณัฏฐ์ วิเศษหมื่น กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
นายวีระวัฒน์ ศรีจันทร์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 2 2 2 28
นางขนิษฐา ขอสินกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 1 1 0 1 2 5 2 2 2 1 28
นางสาวสัณญา พลพวก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
นางสุคนทิพย์ บัวแดง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
นางสาวรุ่งอรุณ สระโสม กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
นายวิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
จาตุรงค์ ฉุนราชา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 27
นางสาวสิริญญา ปาทาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
นางสาวรัมณียา หล้าคำ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นางสาวกมลชนก แก้วมณี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นายอาทิตย์ สุทาศรี ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 25
นางสาวกัลยาณี ทำทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
นายศิวนนท์ ลุมไธสง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
นายศตวรรษ อ่อมแก้ว กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
นางสาวศิรินภา หมายสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
นายไพวัลย์ โคศรีสุทธิ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
นางสราวดี อินทร์หอม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
นางสาวหรรษลักษณ์ สมานมิตร กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
นางลำใย มูลตระกูล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 21
นางสาวนริศรา เสนารินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
นายชนาธิป คำหอม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20
นางสาวณัฐสินี พวงสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 19
นายทศพล สิงห์สาย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
นางสาวปุณญณุส ปัตตังเว กลุ่มงานนิติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
นายกิตติกวิน เผ่าพันธ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
นางสาวชฎาพร มรรคสันต์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
นายบัญชา สีมาตย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 14
นายนพพร โสพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
นางสาวณิชากร มะโรนีย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 3 0 14
นางสาวธนัญชกร ช่วยท้าว กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
นางมุธิตา โพธิบุตร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
นางสาวกริญา มารยาท กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
นายชูเลิศ สีแสด กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสางจิรวรรณ ไพรบึง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสาวปาริชาติ แก้วคำไสย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสาวเพชรรัตน์ สุทธภักดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสาวสุนารัตน์ อ่อนหวาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสาวอรพิมล ชื่นชูธรรม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
นางสาวนิตยา ดวงแสง กลุ่มงานควบคุมโรค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
นางสาวสุภาวดี ฉิ่มพาลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
นายภูวสิทธิ์ ศิลให้อยู่สุข กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
นางสาวภิญญาพัชญ์ ตอเสนา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
นางสาวเจนจิรา สืบศรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
นางสาวศิวพร บาททอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
นางสาวสุมิตตรา โพธิ์ทา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาวสรัญญา ทองทำมา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาวศิริขวัญ ศรีหวาด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาวพัชราภรณ์ เสนาะ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
นางสาวกัญญณัช ทองสีงามตา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวนูรอิลลดา ปัตยะบุตร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นางสาวทิพวรรณ อภินันท์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางสาวสุพรรษา จอมหงษ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
นางจันทร์ อุทลี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
นางสาวกัญญ์วณัฏฐชนก เผ่าพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ว่าที่ ร.ต.สมาน เพ็งสอน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นายบุญพบ โนวิชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นายสมาน อารีย์ กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
นางสาววิภากรานต์ พร้อมญาติ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวฉัตรปวีณ์ เมษะพงศ์ศรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นายกิติเวช โคตรวงศ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวณัฐธิดา แสงสิงห์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวจิรนันท์ วงษ์โสภา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
นายอิสระพงศ์ ทัดทอง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
นางสาวศิราวัณย์ สุจินพรัหม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวจารุวรรณ บุญลพ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ พวงเงิน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวชไมพร ภูทิพย์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางณิชาภา พัฒนพันธุ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
รวม 29 109 131 153 224 210 152 243 290 431 474 618 756 17808

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/hr/report2.php on line 215