กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบใบลาป่วย ลากิจ แบบใบลาพักผ่อน 10 กพ 66(14892)
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 06 กพ 66(13946)
 • แบบใบลาพักผ่อน 06 กพ 66(14049)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • แบบฟอร์มปรับแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี 2566 24 เม.ย 66(31)
 • แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปี 24 มี.ค 66(67)
 • แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)  24 มี.ค 66(93)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(14255)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(14326)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(14053)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร 22 กพ 66(13820)
 • แบบประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร 15 กพ 66(13815)
 • แบบประเมินมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาล 15 กพ 66(13805)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติ ข้อสั่งการ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังห 03 พค 66(3)
 • รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษครั้ง 28 เม.ย 66(32)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 03 เม.ย 66(67)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนเมษายน 2566 25 เม.ย 66(64)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพตส./คตส.พนักงานราชการ/ค่าเช่าบ้าน/ค่าตอ 25 เม.ย 66(75)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน เมษายน 25 24 เม.ย 66(69)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 02 พค 65(13933)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 02 พค 65(13918)
 • คู่มือการจัดการความเสี่ยง (SOP) เรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ 22 เม.ย 65(13968)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๑๗ ปี ๒๕๖๖ 01 พค 66(3)
 • เอกสารประกอบการประชุมปรเมินมาตรฐานหน่วย CDCU 25 เม.ย 66(43)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๖ 24 เม.ย 66(18)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ใบสมัครสามชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดศรีสะเกษ 12 เม.ย 66(23)
 • ขอส่งคู่มือการดำเนินงาน Wellness Plan 14 กพ 66(13852)
 • ขอส่งคู่มือการดำเินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ 14 กพ 66(13796)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่บันทึก GIS Health 23 พย 65(13907)
 • ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการใช้โปรแกรมหมอพร้อม DMHT-dT-EP 27 ตค 65(13879)
 • คู่มือโปรแกรมระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมอพร้อม Digital ID ( 27 ตค 65(13849)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • ผลจริยธรรมการวิจัย นางทักษิณา ธานี 19 เม.ย 66(95)
 • ผลจริยธรรมการวิจัย นายกิติเวช โคตรวงศ์ 19 เม.ย 66(75)
 • ผลจริยธรรมการวิจัย นางอัญชลี พระอารักษ์ 19 เม.ย 66(61)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ \'สูงวัยฟันดี ... ด้ 13 มี.ค 66(24)
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาสาธารณสุข (ท 07 มี.ค 66(36)
 • ขยายระยะเวลาการรับสมัครอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข  28 กพ 66(13769)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(14332)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(17764)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(14258)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • ขอเชิญประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ๒๗ เ 26 เม.ย 65(13854)
 • ส่งใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๖๔ 26 เม.ย 65(13844)
 • คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครยุวอาสาสมัครสาธารณสุข 14 มี.ค 65(13909)
 •     ส่งข่าว