ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2566

ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 11วันที่ 2023-11-30

กลับหน้าหลัก  
วาระก่อนประชุม  วาระก่อนประชุม
1 000 วาระก่อนการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11_66 30 พ.ย.66 2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน (นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1 1. PPT _ ประธานแจ้งเพื่อทราบ _คกก.ยุทธศาสตร์ _คปสจ. 11_66
2 . PPT_ ประธานแจ้งเพื่อทราบ_ ติดตามนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
1 สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10_2566_Draf V1
2 1 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10_66 วันที่ 31 ตุลาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอจากหัวหน้าส่วนราชการ/ภาคีเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 6.1 นพ.พิเชฏฐ์ จงเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ว1
1 1) เร่งรัดให้หน่วยบริการส่งข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล เข้าระบบหมอพร้อม PHR
 6.2 นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ว2

 6.3 นพ.ศรีไพร ทองนิมิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ว 3

 6.4 นางบุญน้อม ไกรยา (รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)

 6.7 นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1 6.7 PPT _รองฯวิสิฐศักดิ์ _อสม._ คปสจ 30 พย. 66
 6.5 นายปรีชา ปิยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

 6.6 ภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
1 6.6 PPT_แพทย์แผนไทย _ คปสจ. 30 พย.66
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอจากหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 8.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 8.1 PPT_กลุ่มงานบริหารทั่วไป_วาระคปสจ_30พย66
 8.2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 8.3 กลุ่มงานนิติการ

 8.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
8.4.1 แจ้งเสนอแผน_โครงการ ปี 67
8.4.2 สรุปประเด็นหารือผู้บริหาร จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2567
8.4.3 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สสจ.ศก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 8.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1 8.5 PPT_คบส._คปสจ พย.v1pptx
 8.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 8.7 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
8.7 PPT_อวล._วาระคปสจ._30พย.66
      
 8.8 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1 8.8 ประกันสุขภาพ_คปสจ. 11-2566_661130
 8.9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
1 8.9 _NCD _ ประชุม คปสจ พย. 66
 8.10 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 8.11 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
1 8.11 PPT_CDC_นำเสนอ คปสจ 30 พย 2566
 8.12 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 8.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 PPT_แพทย์แผนไทย _ คปสจ. 30 พย.66
 8.14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 8.15 กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1 8.15 _ กลุ่มงาน สสม_คปสจ 30 พย. 66
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

วาระฉบับรวม  วาระฉบับรวม
1 2 วาระการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11_66 วันที่ 30 พ.ย. 2566 _V2