ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 9/2566

ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9วันที่ 2023-09-27

กลับหน้าหลัก  
วาระก่อนประชุม  วาระก่อนประชุม
1 00 วาระก่อนการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 9_66 27 ก.ย.66
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน (นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1 3.1 PPT_กลุ่มงานบริหารฯ_วาระสืบเนื่อง_คปสจ._27 กย 66
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอจากหัวหน้าส่วนราชการ/ภาคีเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 6.1 นพ.พิเชฏฐ์ จงเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ว1

 6.2 นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ว2

 6.3 นายอนุพันธ์ ประจำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)

 6.4 นายปรีชา ปิยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านการบริหาร)

 6.5 นพ.ศรีไพร ทองนิมิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ว 3

 6.5 น.ส.บังอร เหล่าเสถียรกิจ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

 6.7 ภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอจากหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 8.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 8.1 PPT_ กลุ่มงานบริหารฯ_วาระฝ่าย_คปสจ._27กย66
 8.2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 8.3 กลุ่มงานนิติการ

 8.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

 8.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

 8.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 8.7 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 8.8 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1 8.8_PPT_ประกันสุขภาพ_คปสจ. 9-2566_660927
 8.9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
1 8.9 PPT _ NCD._ _คปสจ. ก ย. 66
 8.10 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 8.11 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
1 8.11 PPT _ CDC._สถานการณ์โรค _คปสจ. ก ย. 66
 8.12 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 8.12 PPT_ พัฒนาคุณภาพฯ _วิชาการ_ คปสจ_27 กันยายน 66_
 8.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 8.14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 8.15 กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1 8.15 PPT _ สสม._ปฐมภูมิ _คปสจ. ก ย. 66
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

วาระฉบับรวม  วาระฉบับรวม
1 00 วาระก่อนการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 9_66 27 ก.ย.66