หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document
เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่องหนังสือ
ที่ ศก 0033/ว 1194 24 ก.พ. 66 ขอให้รายงานข้อมูลโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างต่อเนื่อง
ที่ ศก 0033.014/ว 844 8 ก.พ. 66 ขอส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ภายใต้โครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัย COVID-19 รองรับการเปิดประเทศ
ที่ ศก 0033/ว 271 17 ม.ค. 66 ขอส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา(ตำหรับหมอเดชา) ภายใต้โครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัย COVID-19 รองรับการเปิดประเทศ
ที่ ศก 0033/ว 7617 23 ธ.ค. 65 การโอนเงินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็ก 13-15 ปี ปีง่บประมาณ 2565
ที่ ศก 0033/ว 7480 19 ธ.ค. 65 แจ้งโอนงบประมาณโครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กอายุ 13-15 ปี ในเขตสุขภาพท
ที่ ศก 0033/ว 7479 19 ธ.ค. 65 แจ้งโอนงบประมาณโครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กอายุ 6-15 ปี ในเขตสุขภาพที
ที่ ศก 0033.005/ว 7379 13 ธ.ค. 65 การโอนเงินโครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็ก 6-15 ปีฯ
ที่ ศก 0033/260 18 พ.ย. 65 ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ที่ ศก 0033.005/ว 6638 7 พ.ย. 65 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 (COVID-19
ที่ ศก 0033.002/ว 4590 27 ก.ค. 65 ขอเชิญจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด่านพรมแดนช่องสะงำ(ไทย-กัมพูชา)ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ชุดตรว
ที่ ศก 0033/ว 1508 10 มี.ค. 66 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรคโควิด-19 จังหวั
ที่ ศก 0033/1535-1538 13 มี.ค. 66 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0033/ว 2795 9 พ.ค. 66 แจ้งโอนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มอายุ 13-15 ปี ในเขตสุข
ที่ ศก 0033/ว 3078 18 พ.ค. 66 โอนเงินโครงการพัฒนาระบบการดูแลเผ้าระวังวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มอายุ 13-15 ปีจังหวัดศรีสะเกษ ป
ที่ ศก 0033/ว 4005 28 มิ.ย. 66 แจ้งรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย(ICD-10-TM) เพิ่มเติม
ที่ ศก 0033/ว 4905 10 ส.ค. 66 ชี้แจงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน และตัวชี้วัดการเฝาระวังที่เกี่ยวข้อง