หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
29555 ที่ ศก 0033/ว 6384 29 กันยายน 2566 ขอความร่วมมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
29554 ที่ ศก 0033/ว 6383 29 กันยายน 2566 ขอเชิญรับมอบใบประกาศนียบัตร
29553 ที่ ศก 0033/ว 6381 29 กันยายน 2566 ขอเชิญส่งบุคลากรส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ
29552 ที่ ศก 0033/17912 29 กันยายน 2566 ขอย้ายโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง
29551 ที่ ศก 0033/ว 17897 29 กันยายน 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
29550 ที่ ศก 0033/6371 29 กันยายน 2566 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือก
29549 ที่ ศก 0033/6370 29 กันยายน 2566 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือก
29548 ที่ ศก 0033/ว 6358 29 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุมพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการ
29547 ที่ ศก 0033/6365 29 กันยายน 2566 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
29546 ที่ ศก 0033/6363 29 กันยายน 2566 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
29545 ที่ ศก 0033/6361 29 กันยายน 2566 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
29544 ที่ ศก 0033/ว 6357 29 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2567
29543 ที่ ศก 0033/ว6356 29 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2567
29542 ที่ ศก 0033/ว 17897 29 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือในการส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566
29541 ที่ ศก 0033/ว 6355 29 กันยายน 2566 ขอแจ้งแนวทางการดำเนิการเพื่อขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาห
29540 ที่ ศก 0033/ว 6325 29 กันยายน 2566 ส่งคืนแก้ไขแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล
29539 ที่ ศก 0033/17812 29 กันยายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
29538 ที่ ศก 0033/17811 29 กันยายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
29537 ที่ ศก 0033/17809 29 กันยายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
29536 ที่ ศก 0033/17808 29 กันยายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
29535 ที่ ศก 0033/17807 29 กันยายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
29534 ที่ ศก 0033/ว 6342 29 กันยายน 2566 สำรวจความต้องการตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
29533 ที่ ศก 0033/17799 29 กันยายน 2566 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้วันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
29532 ที่ ศก 0033/17798 29 กันยายน 2566 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้วันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
29531 ที่ ศก 0033/ว 6203 28 กันยายน 2566 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
29530 ที่ ศก 0033/6202 28 กันยายน 2566 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
29529 ที่ ศก 0033/ว 6201 26 กันยายน 2566 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
29528 ที่ ศก 0033/6200 28 กันยายน 2566 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
29527 ที่ ศก 0033/17670 28 กันยายน 2566 อนุญาตให้พนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้วันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
29526 ที่ ศก 0033/17669 28 กันยายน 2566 อนุญาตให้พนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้วันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์